Raport Berg Holding 6/2020

Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako:”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje, że zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 1.630 m2, położonej w województwie śląskim, w Katowicach przy ul. Kozielskiej w Katowicach, zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi o numerach 5, 7 i 9 oraz budynkami niemieszkalnymi.

Emitent zobowiązał się kupić przedmiotową Nieruchomość w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz w stanie niepogorszonym niż w dniu zawarcia przedstępnej umowy zakupu za cenę łączną wynoszącą 4.000.000,00 zł w terminie do dnia 30 maja 2020 roku a Sprzedający zobowiązał się sprzedać Emitentowi przedmiotową Nieruchomość za powyższą cenę oraz w wymienionym terminie.

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki