Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Obligatariusze Obligacji serii A
wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A.

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A na dzień 13 marca 2023 roku, na godzinę: 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach, 40-064 Katowice.

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana Warunków emisji obligacji polegająca na zmianie celu emisji, wysokości, formy i warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, wysokości i sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu miejsca i sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A w zakresie zmiany Celu Emisji Obligacji.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A w zakresie zmiany wysokości, formy i warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji obligacji serii A w zakresie zmiany wysokości i sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu miejsca i sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji serii A obejmującego zmiany wynikające z podjętych Uchwał o których mowa w pkt 6,7,8 porządku obrad.
  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta.

 

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki